Kelli nohe hoş geldiňiz

Hil barlagy

QC toparynyň agzalary

Jikme-jikliklere üns berilmeýär.Hil gaty möhümdir, gowy hil has aňsat we çalt bazara çykmaga kömek edýär.Iň gowy tarapy, Hil arzasy bilen iş salyşmak üçin wagt ýitirmeli däl.

Kuan Full ilki bilen hil alýar.Öndüriji hökmünde berk hil gözegçilik ulgamymyz bar.Biz diňe bir tejribeli QC adamlaryny däl, eýsem ýokary hilli barlag enjamlaryny we proseduralaryny hem kämilleşdirdik.

Hiç bir üpjün ediji kämil däl, elimizden gelenini etmek üçin köp işleýäris, ýöne müşderilerimiziň arz-şikaýatlarynyň derejesiniň 0.08% -den aşakda gözegçilik edilýändigine buýsanýarys, bu mebel senagatynyň müşderileriniň arz-şikaýatlaryndan 10 esse pesdir.

QC toparynyň agzalary

ýakyn açyk