Kelli nohe hoş geldiňiz

Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Bahalaryňyz näme?

Bahalarymyz üpjünçilige we beýleki bazar faktorlaryna baglylykda üýtgäp biler.Has giňişleýin maglumat üçin kompaniýanyňyz biziň bilen habarlaşandan soň täzelenen baha sanawyny ibereris.

Iň az sargyt mukdary barmy?

Hawa, ähli halkara sargytlaryň dowamly iň az sargyt mukdaryna eýe bolmagyny talap edýäris.Gerek bolsa bize e-poçta iberiň.

Degişli resminamalary berip bilersiňizmi?

Hawa, degişli iberiş resminamalaryny berip bileris.Şübhe bar bolsa bize e-poçta iberiň.

Ortaça gurşun wagty näçe?

Nusgalar üçin gurşun wagty 30 gün töweregi.Köpçülikleýin önümçilik üçin goýum möhleti, goýum tölegini alandan 50 gün soň.Gurluşyň wagty (1) goýumyňyzy alanymyzda we (2) önümleriňiz üçin iň soňky tassyklamany alanymyzda güýje girýär.Öňdebaryjy wagtlarymyz bellenilen möhlet bilen işlemeýän bolsa, satuwyňyz bilen talaplaryňyza geçmegiňizi haýyş edýäris.Hli ýagdaýlarda islegleriňizi kanagatlandyrmaga synanyşarys.Köp halatlarda muny edip bilýäris.

Önüm kepilligi näme?

Materiallarymyza we ussatlygymyza kepillik berýäris.Biziň borjumyz, önümlerimizden kanagatlanmakdyr.Getirilen senesinden 2 ýyl soň, müşderileriň ähli meselelerini her kimiň islegine görä çözmek we çözmek biziň kompaniýamyzyň medeniýetidir.

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?


ýakyn açyk