Kelli nohe hoş geldiňiz

Kompaniýa syn / profil

Biz kim

KUANFULL FURNITURE 2007-nji ýylda Hytaýyň Guangdong şäherinde döredilip, mebel we aýna mebelleri boýunça hünärmen we ýöriteleşdirilen.Uzak möhletleýin strategiýa hyzmatdaşyňyz bolup bileris.Şükür, yhlas, täzelik, ýeňiş gazanmak baradaky yzygiderli gözlegimiz.

Biz kim

Biz näme edýäris

Esasy önümlerimiz mebel, aýnaly mebel we diwar aýnasy.Agaçdan, tebigatdan ýasalan we poslamaýan polatdan ýasalan mebel.Aýnadan, MDF we poslamaýan polatdan ýasalan aýna mebel.Aýnadan, poslamaýan polatdan, MDF, akrilden ýasalan diwar aýnasy.Size iň özbaşdak dizaýny we ýokary hilli önümleri hödürlemek üçin modernizasiýa dolandyryşyna esaslanyň.Bagtyýar we ýagty geljegi ösdürmek üçin wepaly hyzmatdaşlaryňyza garaşýarys.

Näme edýäris (1)
Näme edýäris (2)

Görüşimiz

Durnuk bilen üpjün etmegi dowam etdiriňbeýik- deňliköýmebel.

Gymmatlyklarymyz

Gözleg we barlag bölümimiz her ýyl ortaça 300 täze önüm öndürýär. Size kömek etmek üçin to bazaryň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmak, marka habardarlygyny ýokarlandyrmak we bazary giňeltmek.Maýa goýumlaryna ünsi çekýäris ösüş.

QC ulgamy

Durnukly ýokary hilli üpjün etmek üçin ulgamy yzygiderli optimizirläň.Bizde “Gyzyl çyranyň durmagy, ýaşyl çyranyň çykmagy” atly ulgam bar.Hil gözegçiligimiz ähli sargytdan geçýär.Çig mal bilen başlaýar.Şeýlelik bilen, müşderileriň arzalaryny ep-esli azaltdyk.Şonuň üçin çig mal ammara gowşurylanda, berlen ýokary hilli ätiýaçlandyryş üçin barlanmalydyr.

Mysal üçin, duz sepýän synag enjamynyň esasy wezipesi materiallaryň poslama we okislenme garşylygyny barlamak, şeýle hem gorag gatlagynyň hilini deňeşdirmekdir.Synag arkaly, aýnanyň çig malynyň antioksidant güýjüni bilip, hünär derejesini kesgitlemek üçin.

QC toparynyň agzalary

Iberilmezden ozal gaty möhüm işimiz bar.Müşderilerimiziň köpüsiýokgelmek ýa-da harytlary barlamak üçin üçünji tarap ibermek.Ownöne öz QC bölümimiz müşderiniň ýer barlaglaryny awtomatiki usulda alar we müşderä surata düşer we ahyrynda içerki gözegçilik hasabatymyzy alarüpjün etmekmüşderäs.Gaplanymyzdan soň diňe bir barlamak bilen çäklenmän, QC-iňiz hem her iş bölüminiň jikme-jiklikleri üçin örän çynlakaý we jogapkärdir.Hil gürleýänligi sebäpli, diňe durnukly hil durnukly hyzmatdaşlyga eýe bolup biler.

Wagtynda eltip bermek

Wagtynda eltiş tizligimiz 100% -e ýetdi, bu bolsa deliň gijikdirilmegi barada alada etmegiň zerurlygyny döretmeýärivery.

Güýçli ýerine ýetiriji topar

Biz sizi goldamak üçin güýçli ýerine ýetiriji topar.KUAN FULL Mebel, esasanam çagalara we maşgalalara gaýtaryp bermek bilen meşhurdyr.KUAN FULL mätäçlere kömek etmek üçin köp guramalar bilen işjeň işleýär.

Güýçli ýerine ýetiriji topar

ýakyn açyk